IAB Advisors and Patrons

Advisors and Patrons
Designation Name
Hon Advisors Dr. Suresh Koolwal
Dr. K. B. Gupta
Dr. Tridib Chatterjee
Patrons Dr. A. C. Shah
Dr. Rajan Santosham
Dr. S. K. Sarkar
Dr. T. Mohankumar
Dr. Rajendra Prasad
Dr. Ram Babu Gupta
Dr. V. K. Jain
Dr. R. Narsimhan
Dr. H. J. Singh
Dr. Amir Khoja
Dr. Ranjan Das
Dr. Sandhya Nanjundiah
Dr. Shirish Shah

Dr. Suresh Koolwal

Hon Advisor

Dr. K. B. Gupta

Hon Advisor

Dr. Tridib Chatterjee

Hon Advisor

Dr. A. C. Shah

Patron

Dr. Rajan Santosham

Patron

Dr. S. K. Sarkar

Patron

Dr. T. Mohankumar

Patron

Dr. Rajendra Prasad

Patron

Dr. Ram Babu Gupta

Patron

Dr. V. K. Jain

Patron

Dr. R. Narsimhan

Patron

Dr. H. J. Singh

Patron

Dr. Amir Khoja

Patron

Dr. Ranjan Das

Patron

Dr. Sandhya Nanjundiah

Patron

Dr. Shirish Shah

Patron